1001 dromen maken de wereld mooier

For the English version, scroll down

‘Als je elkaar wilt zien, kun je het verschil maken.’ Dat zegt Sarah Vermoolen, initiatiefnemer van 1001 dromen. Met het evenement in het Zaantheater laat ze nieuwkomers en Nederlanders met elkaar kennismaken, zodat er nieuwe verbindingen ontstaan. ‘Door elkaar te ontmoeten, ontstaan kansen voor beide partijen. Nu al hebben ontmoetingen vele vriendschappen opgeleverd.’

DSC_0007.NEF
Sarah vertelt uit hoe ze met 1001 dromen vriendschappen wil laten ontstaan. (foto: Daniaal Rabaa)

Door Mandy Pijl

Tussen nieuwkomers en Zaankanters zijn vele vriendschappen ontstaan sinds de opvang van 1600 vluchtelingen in het Burgemeester In ’t Veldpark en andere noodlocaties in Zaandam. Vanuit de nabij het tentenkamp gelegen Noorderkerk zijn vrijwilligers actief om taallessen en andere activiteiten te verzorgen.  Een van die vrijwilligers is Sarah Vermoolen uit Koog aan de Zaan, de vrouw achter Kijk Zaans, Zaanse Parels, Platform Aan de Zaan en Zaanse Verhalen. Met die initiatieven legt ze verbindingen, koppelt mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen.

De vluchtelingen brachten iets wat we nog niet kenden.

jeff en jaber
De muzikale ontmoeting tussen Jeff Heijne en Jaber Fayad. (foto: Sarah Vermoolen)

Culturen mixen
Sarah heeft een droom: mensen kennis laten maken met nieuwe culturen om samen dankzij de mix van culturen een mooiere wereld te laten ontstaan. Haar eerste wapenfeit was de deelname van Syrische kunstenaars aan de kerstmarkten in de Heemtuin en aan de Zuiddijk mogelijk maken. Daarna volgde een expositie tijdens de nieuwjaarsreceptie van Aan de Zaan, het platform voor maatschappelijke initiatieven. Daar hadden de Krommeniese flamencogitarist Jeff Heijne en de Syrische oedspeler Jaber Fayad hun eerste muzikale ontmoeting.

handen
‘Je wereld is klein als je door anderen niet wordt gezien.’ (foto: Sarah Vermoolen)

Kijken, luisteren en genieten
Sarah ontdekte dat Zaankanters belangstelling hebben voor de nieuwkomers. ‘Mensen toonden interesse in wie ze zijn en wat ze maken. Ze waren bereid om te kijken, te luisteren en te genieten van de cultuur,’ vertelt ze. Het optreden in december van zangeres Ellen ten Damme in het Zaantheater voor de vluchtelingen en de vrijwilligers van de Noorderkerk onder wie Sarah, maakte uiteindelijk de meeste indruk op haar.
‘Het was een zeer bijzondere avond. Het was één groot feest. Syriërs dansten en de Eritreeërs, die normaal heel gesloten zijn, deden mee. Ik dacht: jee, dit is gááf. De vluchtelingen brachten iets wat we nog niet kenden. Mensen kwamen van hun stoel om te dansen, zingen, genieten.’ Sinds die avond is het Sarahs droom om iedereen die ervaring te geven.

Wereldverbeteraar
‘Ik heb altijd een wereldverbeteraar willen zijn,’ zegt ze. Die wens vindt zijn oorsprong in haar jeugd. ‘Mijn vader heeft deelgenomen aan de politionele acties in Indonesië, en dat heeft hem getraumatiseerd.’ Toen Zaanstad vluchtelingen een verblijfplaats bood, realiseerde ze zich hoe die ervaring haar heeft gevormd.
‘Mijn vader heeft heel nare dingen meegemaakt. Bij terugkomst in Nederland werd hij met de nek aangekeken. Dat heeft ook mij beïnvloed. Je wereld is klein als je door anderen niet wordt gezien. Met de komst van de vluchtelingen, mensen uit ook een oorlogssituatie, dacht ik: laten wij nou vooral wél vriendelijk voor ze zijn. Als je elkaar wilt zien, kun je het verschil maken. Je gaat zien wat je voor elkaar kunt betekenen.’

We laten ingrediënten zien waarmee je de wereld mooier maakt.

Sarah is om de tafel gegaan met de kunstenaars en Eritreërs aan wie ze taalles gaf. ‘We zeiden tegen elkaar: als we zo’n evenement organiseren, wat kunnen we dan laten zien waarmee we de wereld mooier maken? We kwamen uit op allerlei ingrediënten, zoals zang, kunst, film, dans, maar ook kookkunst.’

logo 1001 dromen
ontwerp: Yasser Karaf

Negenkoppige band
Onder de naam 1001 dromen en inmiddels is er inmiddels een, zoals ze zelf zegt, ‘geweldig programma’ voor een feestelijke avond op zaterdag 14 mei in het Zaantheater. Jeff en Jaber hebben een negenkoppige band samengesteld van muzikanten en zangers die inmiddels in heel Nederland verblijven. Kunstenaars Raafat Ballan en Yara Said maken op het podium een life painting en er is een optreden van de Syrische breakdancer Milad Sy, getraind door Juvat Westendorp. Ook zijn er Eritrese en Syrische hapjes.

Samen hardlopen
Documentairemakers Jameel Makhoul en Thaeer Muhreez tonen video’s over de dromen van nieuwkomers. Op het podium worden ook dromen verteld. Zoals de droom om leerkracht te worden in het basisonderwijs, samen te kunnen hardlopen of te werken als technicus. ‘Iedereen betaalt voor twee kaartjes: een voor zichzelf en een voor een nieuwkomer. En in het theater neem je naast elkaar plaats. Om de ander te leren kennen en te ontdekken wat je voor elkaar kunt betekenen.’

Kaarten bestel je via www.zaantheater.nl/voorstelling/1001-dromen. 1001 dromen heeft ook een Facebookpagina.


Kick-off in De Fabriek

Vooruitlopend op het grote feest in het Zaantheater brengt 1001 dromen op zaterdag 9 april een samenwerking met Filmtheater De Fabriek. Voorafgaand aan de vertoning van de film Forever over de Parijse begraafplaats Père-Lachaise, is om 17.00 uur de opening van een expositie met schilderijen van de Syrische kunstenaars Raafat Ballan en Yasser Karaf, werken in de stijl mummieportretten uit het oude Egypte. Raafat schilderde portretten van Syriërs die zijn achtergebleven en zich dood voelen. Hij wil het gevoel verbeelden in niet bestaande personen. Aansluitend treden Jeff Heijne, Jaber Fayad en zangeres Selma Fayad op. Ook wordt een Syrisch menu geserveerd. Reserveren is belangrijk: er zijn slechts 40 plekken voor het menu. Aanmelden kan via fabriek@live.nl of 075-614 7616. Meer lees je op Facebook.
Sarahs droom is dat ook andere samenwerkingen volgen, zoals met de Yada Yada Market op het Hembrugterrein. Over de mogelijkheden is ze op dit moment in gesprek.


 1001 dreams makes the world more beautiful

 ‘If you want to see each other, than you make a difference.’ Sarah Vermoolen is the initiative taker for 1001 dromen. With the event in the Zaantheater in Zaandam she invites newcomers and Dutch people.‘By meeting each other, you can maybe help each other. There will be opportunities for both parties. Sofar meetings between newcomers in Zaandam and volunteers resulted in many new friendships.’

DSC_0007.NEFZaanstad offers shelter to 1600 refugees in emergency locations. One of the locations is the tents in Burgemeester in ’t Veldpark in Zaandam. Every day between 14 and 16 uur the people are welcome in De Noorderkerk for Dutch lessons, a talk or only to drink coffee. Many newcomers and people from Zaanstad became friends since the volunteers and the refugees met each other.

The newcomers brought something we didn’t knew before

One of the volunteers is Sarah Vermoolen. She is the woman behind Kijk Zaans, Zaanse Parels and Zaanse Verhalen. With these initiatives she makes combinations, and makes interlinks between people who can do something for each other.

In december Sarah is looking for artists from the Veldpark who would like to expose on a Christmas fair in the Heemtuin. To supply the artists with materials, she takes them to ‘t Kwassie in Zaandam. There they buy paints and paper, with money from her father because he wants to support the project. Kwassie became the atelier for artists from the Veldpark.

Mixing cultures

handenSarah has a dream: to show people the mix of new cultures so you can create a more beautiful world. The first feat was the participation of Syrian artists at the Christmas markets in the Heemtuin en De Zuiddijk. And there is an exposition during the newyears meeting from Aan de Zaan, the platform for social initiatives. There the flamencogitarist Jeff Heijne from Kommenie and the Syrian oudplayer Jaber Fayad have their first musical meeting.

 Looking, listening and enjoying

Sarah founds out that people are interested in the newcomers. ‘People wanted to know who they are and what they make. They were prepared to listen, to look and to enjoy the culture’, she said. The show of the singer Ellen ten Damme in the Zaantheater for the refugees and the volunteers from the Noorderkerk, like Sarah, makes a big impression on her.

‘It was a very special evening. It was one big party. Syrians danced and the Eritreans, how normally are very secretive, joined the party as well. I thought: this is cool! The refugees brought something we didn’t have before. People came from their seats to dance, sing and to enjoy.’ Since than Sarah started to dream to give everybody that experience. Together with people from Syria and Eritrea she started to work.

 Gooder

jeff en jaber‘I always wanted to improve the world’, she smiles. That wish comes from her youth. ‘My father has taken part of the police actions in Indonesia when he was very young. He had no choice, most of the boys of his age had to go as a soldier. He stayed there for years. In that period he found out that he was not fighting for a good case. Most of his friends from his group died there. He got traumatized because of this period.’

When Zaanstad offered 1600 refugees a shelter, she realized how the history of her father formed herself. ‘My father has seen miserable things. When he got back in Holland people look at him as trash. Because he fought in a dirty war. That made his life and his opportunities very difficult. It also influenced me. Your world is small when people don’t see you. With the arrival of the refugees, who escaped from war, I thought: ‘We can be friendly for them. If you want to see each other, you can make a difference. You will see what you can mean for each other.’

We show ingredients to make the world more beautiful

Sarah started to talk with the artists and the Eritrean people which she teaches Dutch. ‘We said to each other: if we organize an event, what can we show to make the world nicer? We ended up with all kind of ingredients, like music, art, film, dance, but also cooking.’

Multicultural band

logo 1001 dromenShe devices the name 1001 dromen and meanwhile they organize a wonderful program for a festive evening at Saturday 14 may in the Zaantheater. Jeff and Jaber have collected a band with nine multicultural musicians and singers from all over the Netherlands. The artists Raafat and Yara Said will make a life painting on the stage. There is a show of the Syrian breakdancer Milad Sy. He will be trained by Juvat Westendorp. There are also Eritrean and Syrian snacks.

Run together

The documentary makers Jameel Makhoul and Thaeer Muhreez show videos about the dreams of newcomers. At the stage people tell their dreams. Like the dream of becoming a schoolteacher on a primary school. Or to become a very fast runner. Or to find work as a technician.

‘Everybody pays for two tickets: one for yourself and one for a newcomer. And in the theatre you sit next to each other. By meeting each other, there will be chances for both parties. So far meetings have resulted in many friendships.’

More information about 1001 dromen in Zaantheater

1001 dromen has a facebook Page

 

Kick off in De Fabriek

raafatballan
Painting Raafat Ballan

As a preview for the big event in the Zaantheater 1001 dromen already start on Saturday 9 april a coöperation with Filmtheater De Fabriek in Zaandam. At 19.45 you can watch the documentary Forever about the cemetery Père-Lachaise in Paris. At 17 oclock there is the opening of the exposition of the paintings from the Syrian artistst Raafat Ballan and Yasser Karaf.

At 17.15 The musicians Jeff Heijne, Jaber Fayad and the singer Selma Fayad will play.

There will be a Syrian menu at 18 oclock. It is important to reserve. There are only 40 places for the menu. Reservations for the Syrian menu by fabriek@live.nl or 075 614 7614. Read more on Facebook.

Sarahs dream is to make new combinations. Like with Yada Yada market at the Hembrugterein. She is talking with the organization about the possibilities.